Sandö Byggs
miljö­policy

Miljötänk
är vårt ansvar

Sandögruppen AB erbjuder tjänster inom byggledning, bygg- och reparationsarbete samt försäljning av byggprodukter. Företaget sätter hela sin karaktär och företagskultur ur ett miljötänksperspektiv genom att ständigt sträva efter att minska miljöbelastningen. Vi värdesätter högkvalitativa produkter och har samröre därför endast med producenter som uppfyller dels våra, dels branschens, uppsatta kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav.

En mer
hållbar
vardag

Vi hanterar alltid vårt avfall och kemikalier på ett sätt som minimerar risken för förorening. Vi minimerar också våra transporter genom att samåka och använder oss av elektroniska körjournaler i samtliga bilar för att bli än mer självmedvetna i vårt sätt att framföra våra fordon på ett mer miljövänligt och effektiviserat sätt. På så sätt kan vi med enkelhet följa upp, samt bedöma, företagets faktiska miljöpåverkan – såsom energiförbrukning och utsläpp.

Att få med
alla på
miljötåget

Vi påverkar våra kunder att välja miljövänliga material och genom detta arbetssätt öka vår positiva miljöpåverkan. Vi följer rådande miljölagstiftning, de lokala föreskrifterna och övriga myndighetsanvisningar samt ser till att all personal vet vad detta innebär i vårt dagliga arbete genom fortlöpande utbildning och interna informationsflöden. Samtliga medarbetare ska på kontinuerlig basis vara reflekterande och uppdaterade kring alla de rutiner som upprättats, för att vi tillsammans varaktigt ska kunna mäta vår miljöpåverkan.

Grönt
i rätt
riktning

Genom aktivt miljöarbete kan vi säkerställa våra kunder, entreprenörer och samarbetspartners att en miljöhänsynsfullhet oavbrutet tas i beaktning i alla steg av vår arbetsprocess. Sandögruppen, och dess systerföretag, beaktar säkerhets-, hälso- och miljömässiga följdriktighet i alla investeringsbeslut som tas i företagen. Varje befattningshavare ska ha en adekvat utbildning, medvetenhet och tillräcklig kunskap kring alla de frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö.

Digitalt
= Hållbart

Med hjälp av de investerade digitala kalkylprogrammen sker mer exakta materialinköp, vilket i sin tur genererar mindre spill, färre transporter som därmed också inbringar miljömässiga konsekvenser i alla led genom hela företaget och följaktligen också till våra samarbetspartners vi omsorgsfullt, ur ett miljöperspektiv, valt att samarbeta med.

Vårt miljöarbete ska sammanhängande integreras i all vår verksamhet och ideligen följas upp för kontinuerliga förbättringar, utan uppehåll.

Kristian Kotteby
VD, Sandögruppen